درصورتی که از مشتریان شرکت می باشید وارد بخش مشتریان شوید. در غیر صورت به بخش مهمان وارد شوید. ( در بخش مهمان امکان خرید محصول وجود ندارد)